Warning: file_put_contents(D:\webspace\ruanrabrong111.com\httpdocs\modules\mod_maximenuck\assets\svggradient\maximenuck96menustyles-gradient.svg): failed to open stream: Permission denied in D:\webspace\ruanrabrong111.com\httpdocs\libraries\joomla\filesystem\file.php on line 440

Warning: file_put_contents(D:\webspace\ruanrabrong111.com\httpdocs\modules\mod_maximenuck\themes\custom\css\maximenuck_maximenuck96.css): failed to open stream: Permission denied in D:\webspace\ruanrabrong111.com\httpdocs\libraries\joomla\filesystem\file.php on line 440

MAXIMENU ERROR : Advanced Options - Compile theme is active, error during compilation process.

แหล่งโบราณคดี "บ้านโป่งมะนาว"

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย

pong-manow-08.jpg

 

แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้

ตั้งอยู่ที่วัดพรหมทินใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ปี พ.ศ. 2529 กรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจในเขตจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้พบเมืองโบราณหลายแห่งรวมไปถึงแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ จากการสำรวจครั้งนั้นพบหลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา ตั้งแต่เนื้อธรรมดาจนถึงเนื้อแกร่ง ไม่ค่อยมีการตกแต่งมากนักเพราะว่าน่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในชุมชน และยังพบเครื่องถ้วยแบบจีน สมัยราชวงศ์เหม็ง ภาชนะรูปแบบไหขอม เครื่องเคลือบจากกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย รวมทั้งยังพบ ภาษาบาลี อักษรปัลลวะ (พุทธศตวรรษที่ 11-12) และอักษรปัลลวะ (พุทธศตวรรษที่ 13)