Print
Hits: 1067

"เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และบ้านคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ชื่อเขื่อนเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้กับเขื่อนแห่งนี้ ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยสร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 4,860 เมตร ความสูงที่จุดสูงสุด 36.50 เมตร ส่วนจุดเด่นที่น่าสนใจภายในเขื่อน ได้แก่ จุดชมวิวสันเขื่อน, พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ที่แสดงความรู้ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม

Pasak_1.jpg

Pasak_3.jpg

 

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปชื่อว่า "พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย" หรือ "หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก" เป็นพระพุทธรูปที่มีความสง่างามมาก มีขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร ความสูง ๑๔ เมตร สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี บริเวณท้ายสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะใช้บริการรถลากชมสันเขื่อนฯ มาสักการะ หรือเดินทางตามเส้นทางไปตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้เช่นกัน

Pasak_4.jpg